การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เรายึดถือหลักจรรยาบรรณสากลในด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณธุรกิจของเคซีอี อันประกอบด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติ หลักจริยธรรม และกฎหมายที่บริษัทยึดถือ ได้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจขั้นสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ หลักจรรยาบรรณนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบบริษัทในการทำงานโดย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทเคซีอี ต้องถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

เคซีอี มีความมุ่งมั่นในหลักการของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี บริษัทจะสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังเช่น จรรณยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) และจรรยาบรรณของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ บริษัทให้คำมั่นในพันธกิจดังนี้

  • การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของพนักงาน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และยึดถือมาตรฐานความซื่อสัตย์ขั้นสูงสุด
  • สร้างค่านิยมองค์กรและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัท
  • ส่งเสริมให้มีการถือปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญมากคือการนำหลักจรรยาบรรณนี้ไปใช้ปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน ในทุกๆ วัน กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทมีความคาดหวังว่าผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทจะยึดถือและถ่ายทอดหลักจรรยาบรรณนี้ ทั้งภายในบริษัทและรวมไปถึงผู้รับเหมาของบริษัทผู้เกี่ยวข้องด้วย