ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์
ชื่อ
ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด คุณศลยา ณ สงขลา ผู้อำนวยการวิจัย โทรศัพท์ : 02-6586300
โทรสาร : 02-6586381
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด คุณมินทรา รัตยภาส นักวิเคราะห์วิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6802941
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด คุณเพลินใจ จิระจรัส นักวิเคราะห์อาวุโสวิจัย โทรศัพท์ : 02-6385772
โทรสาร : 02-2850083
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ จำกัด คุณสมบัติ เอกวรรณพัฒนา นักวิเคราะห์ โทรศัพท์ : 02-6597000 ต่อ 5010
โทรสาร : 02-6461140
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ วิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6597000 ต่อ 5010
โทรสาร : 02-6461103
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด คุณสุรีย์พร ทีวะสุเวทย์ นักวิเคราะห์วิเคราะหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6469972
โทรสาร : 02-6469994
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด คุณศิริลักษณ์ ปฎิประภา ผู้อำนวยการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-2318555 ต่อ 8526
โทรสาร : 02-2318559
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด คุณนารี อภิเศวตกานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6351700 ต่อ 484
โทรสาร : 02-2680921
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสวิจัย โทรศัพท์ : 02-2851666
โทรสาร : 02-6796983
  คุณฺธิปธวัช สุวรรณธำมรงค์   โทรศัพท์ : 02-2851666
โทรสาร : 02-6796983
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด คุณปัญญกิตต์ เชาว์หมู่ นักวิเคราะห์อาวุโสวิจัย โทรศัพท์ : 02-6273100 ต่อ 2485
โทรสาร : 02-2633004
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) คุณณัฐพล คำนวนผล นักวิเคราะห์อาวุโสวิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6528220
โทรสาร : 02-6547679
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด คุณกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการ วิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-2863999 ต่อ 504
โทรสาร : 02-6709312
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด คุณวรายุ วัฒนศิริ นักวิเคราะห์วิเคราะห์หลักทรัพย์/td> โทรศัพท์ : 02-2057000 ต่อ 406
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด จักร เรืองสินภิญญา นักวิเคราะห์วิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6174965
  ชัชชวิน เลิศอภิรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ โทรศัพท์ : 02-6174981
บริษัท เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) คุณณัฐวุฒิ ทวีชัย นักวิเคราะห์วิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6492452, 089-1156100
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด คุณดวงนภา แซ่จันทร์ ผู้จัดการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-6598000
โทรสาร : 02-6273480
SCB Securities Company Limited Thanatip Wongsiwakul Asst. Vice President Research Revision โทรศัพท์ : 02-9491000 ต่อ 1019