ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณณิราพัชร์ ติรนาควิทย์

: +662 326 0196 : +662 326 0300 : niraphat@kce.co.th

คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี

: +662 326 0196 : +662 326 0300 : tanyarat@kce.co.th