การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลังและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
10/08/64 23/08/64 08/09/64 เงินปันผล 0.6 01/01/64-30/06/64
09/03/64 22/03/64 07/05/64 เงินปันผล 0.4 01/07/63-31/12/63
11/08/63 24/08/63 09/09/63 เงินปันผล 0.4 01/01/63-30/06/63
27/03/63 23/03/63 24/04/63 เงินปันผล 0.40 01/07/62-31/12/62
13/08/62 26/08/62 09/09/62 เงินปันผล 0.40 01/01/62-30/06/62
12/03/62 25/03/62 09/05/62 เงินปันผล 0.55 01/07/61-31/12/61
07/08/61 20/08/61 06/09/61 เงินปันผล 0.55 01/01/61-30/06/61
13/03/61 26/03/61 09/05/61 เงินปันผล 1.10 01/07/60-31/12/60
08/08/60 18/08/60 08/09/60 เงินปันผล 1.10 01/01/60-30/06/60
14/03/60 24/03/60 15/05/60 เงินปันผล 1.10 01/07/59-31/12/59
09/08/59 19/08/59 09/09/59 เงินปันผล 1.00 01/01/59-30/06/59
15/03/59 25/03/59 16/05/59 เงินปันผล 1.00 01/07/58-31/12/58
11/08/58 21/08/58 11/09/58 เงินปันผล 0.50 01/01/58-30/06/58
10/03/58 20/03/58 15/05/58 เงินปันผล 0.70 01/07/57-31/12/57
05/08/57 18/08/57 04/09/57 เงินปันผล 0.40 01/01/57-30/06/57
18/03/57 28/03/57 15/05/57 เงินปันผล 0.50 01/07/56-31/12/56
08/08/56 20/08/56 06/09/56 เงินปันผล 0.25 01/01/56-30/06/56
18/03/56 01/04/56 15/05/56 เงินปันผล 0.35 01/07/55-31/12/55
07/08/55 16/08/55 07/09/55 เงินปันผล 0.2 01/01/55-30/06/55
20/03/55 30/03/55 10/05/55 เงินปันผล 0.1 01/07/54-31/12/54
16/08/54 30/08/54 16/09/54 เงินปันผล 0.1 01/01/54-30/06/54
22/03/54 01/04/54 27/05/54 เงินปันผล 0.3 01/07/53-31/12/53
17/08/53 30/08/53 16/09/53 เงินปันผล 0.15 01/01/53-30/06/53
16/03/53 29/03/53 27/05/53 เงินปันผล 0.15 01/01/52-31/12/52