ธุรกิจของบริษัท

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE”

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 591,396,798 บาท และมีทุนชำระแล้ว 589,031,048 บาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์

PCB เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจะต้องมีแผ่น PCB อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือมากกว่า PCB เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นที่มีลายวงจรทองแดงเป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าอยู่ ใช้สำหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก

PCB ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ แผ่นฐาน หรือซับสเตรท (substrate) กับส่วนที่เป็นตัวนำ แผ่นฐานเป็นฉนวนบางๆทำหน้าที่เป็นฐานที่วางและยึดติดตัวอุปกรณ์ โดยมีตัวนำไฟฟ้าที่เป็นทองแดงเป็นตัวต่อวงจรให้แก่อุปกรณ์ แผ่นฐานจะทำจากวัสดุอีพ็อกซีไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นการทอใยแก้วเข้าด้วยกันแล้วยึดด้วยอีพ็อกซีเรซิ่น มีคุณสมบัติดี สามารถใช้งานได้กับงานหลายประเภทเพราะทนต่อความชื้นและอุณหภูมิสูง ไม่บิดงอได้ง่าย แผ่นฐานมักเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า

แผ่นวงจรนี้อาจทำเพียงหน้าเดียว หรือสองหน้า แต่ถ้าวงจรมีความหนาสูงและมีความซับซ้อนมากๆ ก็อาจจะต้องทำเป็นหลายๆ ชั้นก็ได้ ตามความต้องการของผู้ออกแบบ

 1. PCB ชนิดหน้าเดียว (Single sided) มีเส้นลายวงจรเพื่อเชื่อมสัญญาณไฟฟ้าอยู่เพียงด้านเดียว
 2. PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double sided Plated-Through Hole) มีเส้นลายวงจรเพื่อเชื่อมสัญญาณไฟฟ้าอยู่ทั้งสองด้าน มีการเจาะรูบนแผ่นฐานเพื่อเป็นที่ไว้สอดขาอุปกรณ์ และมีการเคลือบผิวภายในรูด้วยทองแดง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของแผ่นบอร์ด
 3. PCB ชนิดหลายชั้น (Multilayer) มีเส้นลายวงจรเพื่อเชื่อมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างชั้นใน (Inner Layer) และชั้นนอก (Outer Layer)

ทั้งนี้ PCB ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต มีอยู่ 2 แบบ คือ

 1. การผลิตแบบ 2 หน้าเคลือบรู (Double sided PLATED-THROUGH HOLES PCB) และ
 2. การผลิตแบบหลายชั้น (Multilayer PCB) ซึ่งมีความซับซ้อนกว่า และใช้เทคโนโลยีสูงกว่าการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรชนิด 2 หน้า ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตได้ตั้งแต่ 4 ชั้น ถึง 24 ชั้น

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองแบบนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมถึง เครื่องมือทางการแพทย์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เนื่องจากในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทักษะของพนักงานผลิตอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการ (Demand) ในผลิตภัณฑ์ PCB ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก

โรงงานผลิต

สำนักงานและโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์
Lamainate, Prepreg บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ตั้งอยู่เลขที่ 70, 70/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ
PCB บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ
PCB บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)
ตั้งอยู่เลขที่ 677 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
PCB บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)
ตั้งอยู่เลขที่ 117,118 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
ถนนสาย เอเชีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เคมีภัณฑ์ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)
ตั้งอยู่เลขที่ 1/28 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เคมีภัณฑ์ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ตั้งอยู่เลขที่ 1/97 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

เมษายน 2559 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2559 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
 • อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558
พฤษภาคม 2559 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 576,244,203 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 576,244,203 บาท
พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program "KCE EJIP No. 1") ให้กับพนักงานผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มิถุนายน 2559 สำนักงาน กลต. ให้ความเห็นชอบในโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program "KCE EJIP No. 1")
มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“Warrant KCE-W2”)
กรกฎาคม 2559 KCE เข้า SET 50 Index ในรอบ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2559
กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่
 • จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดักส์) และ
 • โครงการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตของบริษัทย่อย (บจ. เคซีอี เทคโนโลยี)
กันยายน 2559 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 586,010,798 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 586,010,798 บาท
ตุลาคม 2559 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง
บริษัทจัดอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท
ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - ซื้อที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นในอนาคต
ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการได้นำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ประกาศเมื่อ
2 ก.พ. 2560
พิจารณาคัดเลือกให้บริษัทได้รับรางวัลประจำปี 2559 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market Capitalization ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Award) และ รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award)
กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของเดิม (ร้อยละ 94.96) จำนวน 227,900 หุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 22.79 ล้านบาท
เมษายน 2560 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2560 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
 • อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
 • อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,426,511 บาท เป็น 586,396,798 บาท แบ่งออกเป็น 586,396,798 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
พฤษภาคม 2560 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 586,396,798 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 645,010,050 บาท
กรกฎาคม 2560 เริ่มรอบปีที่ 2 ของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”)
กันยายน 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 586,396,798 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 645,015,990 บาท
ตุลาคม 2560 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง
บริษัทจัดอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท
ธันวาคม 2560 ยื่นต่ออายุใบรับรองสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเคซีอี อเมริกา อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 22,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 45% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 95 โดยจะเข้าทำรายการซื้อขายในวันที่ 1 มกราคม 2561
มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทร่วม คือ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนขายในต่างประเทศ และมีบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าอาคาร โดยการซื้อหุ้นทุนเพิ่มเติมในบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัดร้อยละ 45 เป็นจำนวนเงิน 4.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าจำนวนเงิน 160.7 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด เพิ่มเติมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 95 และมีส่วนได้เสียทางอ้อมในบริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จำกัด ร้อยละ 95 ณ วันดังกล่าว บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด จึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยทางตรง และบริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริษัท
กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ยื่นต่ออายุใบรับรอง Recertification Membership ของ CAC ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับรองการต่ออายุแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายพิธาน องค์โฆษิต เป็นรองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 และ ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย เป็นรองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2
เมษายน 2561 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2561 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
 • อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560
 • อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจำนวน 586,396,798 หุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 1,172,793,596 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
พฤษภาคม 2561 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 586,396,798 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 645,036,478 บาท
กรกฎาคม 2561 เริ่มรอบปีที่ 3 ของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”)
กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ให้กับบริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 2,500 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาในราคาหุ้นละ 12.55 เหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินจำนวน 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าจำนวน 1.04 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 75.50 เป็นร้อยละ 75.00
กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ในการซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา มูลค่า 36,820,000 บาท เพื่อสร้างคลังสินค้า
กันยายน 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จำนวน 1,172,793,596 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 645,036,478 บาท
ตุลาคม 2561 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง บริษัทจัดอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท
ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของเดิม (ร้อยละ 94.96) จำนวน 303,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30.39 ล้านบาท โดยมีวัถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในโครงการผลิต Tin Ingot
เมษายน 2562 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2562 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
 • อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
 • อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W6) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
 • อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 586,396,798 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 591,396,798 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
 • อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
พฤษภาคม 2562 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท 1,172,793,596 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 645,036,478 บาท
กรกฎาคม 2562 เริ่มรอบปีที่ 4 ของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”)
สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2562 ว่ามีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมูลค่าแบรนด์ 34,207 ล้านบาท Thailand’s Top Corporate Brands 2019 ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ
กันยายน 2562 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 1,172,793,596 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 469,117,438 บาท
ตุลาคม 2562 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง
มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-W6) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดสรร และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร ตามรายละเอียดในโครงการ ESOP-W6 โดยกำหนดให้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 มีนาคม 2563
เมษายน 2563 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท 1,172,793,596 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 469,117,438 บาท
พฤษภาคม 2563 ปิดการดำเนินงานชั่วคราวของบริษัทย่อย (KCE International Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ส่งผลต่อภาวะตลาดและทำให้ความต้องการซื้อของลูกค้าในตลาดยานยนต์ทั่วโลกลดลง ทั้งนี้ เริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะอยู่ในความควบคุม และตลาดยานยนต์ฟื้นตัวและกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
กรกฎาคม 2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2563 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
 • อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2562
 • งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
กรกฎาคม 2563 เริ่มรอบปีที่ 5 ของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”)
สิงหาคม 2563 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ประจำปี 2563 จากหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กันยายน 2563 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 1,172,793,596 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 469,117,438 บาท
พฤศจิกายน 2563 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่ 6 ต่อเนื่อง บริษัทจัดอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท
พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2563 ว่ามีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเป็นปีที่ 2 ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมูลค่าแบรนด์ 25,547 ล้านบาท ในงาน Thailand’s Top Corporate Brands 2020 ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies Award ในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยื่นต่ออายุใบรับรองสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification Membership ของ CAC) ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับรองการต่ออายุแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร หรือ PCB ที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ โรงงานประกอบเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มลูกค้าที่ทำอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์ และกลุ่มลูกค้าสินค้าอุปโภค โดยการผลิตเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปยังหลายประเทศ ทั่วโลก ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และในเอเชีย

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ยึดถือนโยบายหลักที่จะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินการผลิต โดยการริเริ่มสร้างสรรค์กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่าในต้นทุนที่ต่ำลง บริษัทยังคงมุ่งเน้นหาโอกาสเพื่อเพิ่มกำไรอยู่เสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ และการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด นโยบายหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าในระยะยาวด้วยการให้สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด กล่าวคือประวัติความมีชื่อเสียงด้านคุณภาพที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายที่มุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ด้วยการพัฒนา "Green" Technology อีกด้วย

ในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายหลักของกลุ่ม ในต้นเดือนมกราคม 2563 มีการจัดประชุม CEO พบผู้บริหารประจำปี เพื่อสื่อสารกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน (KPI) ของโรงงาน และแต่ละส่วนงาน ซึ่งผู้บริหารในแต่ละส่วนงานก็ได้จัดการประชุมภายในแต่ละแผนกเพื่อสื่อสารกลยุทธ์และเป้าหมายถึงระดับพนักงานต่อไป ในระหว่างปี มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยการวัดผลคะแนน KPI แต่ละข้อ เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารในแต่ละสายงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการประชุมผู้จัดการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยในทุกไตรมาส

โครงสร้างการถือหุ้นของ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม