การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565