คณะผู้บริหาร

นายบัญชา องค์โฆษิต

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายพิธาน องค์โฆษิต

รองประธานกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ /
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ยน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฎิบัติการผลิต

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร

นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายสุนัน ศรีเพชร

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการผลิต

นายวิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวกนกพร สุขประสิทธิ์ปรีดี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสรรหา / จัดซื้อ