คณะผู้บริหาร

นายบัญชา องค์โฆษิต

ประธานกรรมการบริหาร

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต

รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

นายพิธาน องค์โฆษิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี่ยน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฎิบัติการผลิต

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร

นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายสุนัน ศรีเพชร

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการผลิต

นายวิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวกนกพร สุขประสิทธิ์ปรีดี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสรรหา / จัดซื้อ