ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

เลือกปี

Date Time Event Place
9 พฤศจิกายน 2565 - งานพบปะนักวิเคราะห์และรับฟังผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2565 -
8 พฤศจิกายน 2565 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 -
10 สิงหาคม 2565 - งานพบปะนักวิเคราะห์และรับฟังผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2565 -
9 สิงหาคม 2565 - งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 -
11 พฤษภาคม 2565 - งานพบปะนักวิเคราะห์และรับฟังผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2565 -
10 พฤษภาคม 2565 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 -
21 เมษายน 2565 15.00 น. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 39/2565) E-AGM การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
09 กุมภาพันธ์ 2565 14.00 น. งานพบปะนักวิเคราะห์และรับฟังผลการดำเนินงาน ปี 2564 ผ่าน Application : ZOOM
08 กุมภาพันธ์ 2565 - งบการเงินปี 2564 -