ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
ทุนจดทะเบียน 591,396,798 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 589,031,048 บาท
หุ้นสามัญ (มูลค่า หุ้นละ 0.50 บาท) 1,178,062,096 หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มองค์โฆษิต* 405,296,325 34.4
2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย 55,213,500 4.69
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,554,236 4.63
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 35,198,496 2.99
5. BANK OF NEW YORK MELLON 16,255,900 1.38
6. นายมหิธร พงษารัตน์ 15,410,400 1.31
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 14,341,700 1.22
8. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 14,328,600 1.21
9. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 13,761,500 1.17
10. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ 11,209,800 0.95
รวม 635,570,457 53.95

หมายเหตุ : * กลุ่มองค์โฆษิต ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
1. นายพิธาน องค์โฆษิต  174,754,244 14.83
2. นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 71,596,683 6.08
3. นางสาวชุตินาถ องค์โฆษิต 66,312,138 5.63
4. นางรสริน องค์โฆษิต 2,349,000 0.2
5. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต 1,879,500 0.16
6. นายบัญชา องค์โฆษิต 404,760 0.03
7. APCO CAPITAL PTE LTD 88,000,000 7.47

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 22.73