ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนักงาน และตั้งเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำแนะนำ จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนั้นถูกขับเคลื่อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง จัดทำงบประมาณ และดำเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายจัดการ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม นอกจากโครงการที่บริษัทดำเนินการเองแล้ว บริษัทฯยังเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่ถ่ายทอดสู่พนักงาน โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กำหนดหลักการไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปสู่การปฏิบัติ โดยเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการจัดอันดับ Anti-Corruption ในระดับ 4

บริษัทฯ ได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)" เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีการดำเนินการเผยแพร่ สื่อสาร ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ