ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“KCE”)
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
PRINTED CIRCUIT BOARD ("PCB")
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 591,396,798 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 590,536,648 บาท
หุ้นสามัญจำนวน 1,181,073,296 หุ้น (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000354 (เดิม เลขที่ บมจ.68)
Website : www.kce.co.th
โทรศัพท์ : (662) 326-0196-9
โทรสาร : (662) 326-0300

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแผ่น PCB ประเภท Double Sided และ Multilayer บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป มีดังนี้

 • บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย PCB ประเภท DOUBLE – SIDED โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ซึ่งเป็นหุ้นสามัญ มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,600 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเป็นหลัก บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ซึ่งเป็นหุ้นสามัญ มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต Copper Clad Laminate (LAMINATE) และ Pre-Impregnated Fiberglass (PREPREG) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทในกลุ่ม บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 3,600,000 บาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย PCB ในประเทศไทย โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งเป็นหุ้นสามัญ
 • บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย PCB ในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 50
  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 45 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทถือหุ้นใน บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด ร้อยละ 95 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
 • บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย PCB ในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 51 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทถือหุ้นใน บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
 • เดือนมกราคม 2555 บริษัทฯเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว NTD 3,000,000 ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรในต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2555 บริษัทเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“เคมโทรนิคส์”) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 48,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า และน้ำยาเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 94.75 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัท KCE ลดภาระในการกำจัดของเสียจากการผลิต และสามารถทำกำไรจากการ Recycle น้ำยาเคมีที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 98.75 และถือหุ้นในบริษัท ซีทีซี เคมิคอล จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.58
 • เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 48,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์
  เมื่อเดือนธันวาคม 2561 บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 94.96 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว และมีการขยายธุรกิจในการผลิต Tin Ingot

บุคคลอ้างอิง

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ :(662) 009-9000
โทรสาร: (662) 009-9991
ผู้สอบบัญชี 1. นายสุเมธ แจ้งสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9362
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9728
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323
4.นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 11464

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :(662) 677-2000
โทรสาร: (662) 677-2222
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด
21 ซอยอำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :(662) 693-2036
โทรสาร: (662) 693-4189
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: (662) 326-0196 - 9 ต่อ 1201, 1501
โทรสาร: (662) 326-0300
อีเมล : tanyarat@kce.co.th, niraphat@kce.co.th
เว็บไซต์ : www.kce.co.th